บอง มาร์เช่ ผ่านมาตรการเฝ้าระวัง Covid-19 แห่งเดียวในจตุจักร

บอง มาร์เช่ เป็นโครงการเดียวที่ผ่านการตรวจมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร) ทั้ง 9 ข้อ

ตามการตรวจสอบดังนี้นะคะ

✅ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมตลาด เช่น การระบายอากาศภายในตลาดให้เพียงพอ เหมาะสม ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาด

✅ จัดทำบัญชีทะเบียนผู้ค้าและลูกจ้าง

✅ ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

✅ ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ค้า แะลูกจ้าง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

✅ ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

✅ ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชำระราคาห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

✅ ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

✅ ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ค้า และลูกจ้าง ตามขีดความสามารถ

✅ เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้

ขอให้ทุกท่านมั่นใจในความสะอาดปลอดภัย เราพร้อมใส่ใจดูแล รักษามาตรฐานนี้ต่อไป และทางบอง มาร์เช่ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจมาใช้บริการที่บอง มาร์เช่ และให้การสนับสนุนกับทางโครงการเสมอมาค่ะ 🙏😊