KU Beef - บองมาร์เช่ %e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-ku-beef-%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%88
เนื้อโคขุนเคยูบีฟ โคขุนพันธุ์กำแพงแสน

เนื้อนุ่ม จากโคหนุ่ม ไขมันน้อย ด้วยประสบการณ์ด้านโคเนื้อกว่า 20 ปี

เนื้อโคขุนเคยูบีฟ (Ku Beef) เป็นเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ(Premium Grade) ผลิตจากโคขุนพันธุ์กำแพงแสน ซึ่งเป็นโคพันธุ์แรกของประเทศไทยที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากโค 3 สายพันธุ์ คือ โคพันธุ์พื้นเมืองไทย โคพันธุ์บราห์มัน และโคพันธุ์ชาโรเลย์ เพือให้เหมาะกับการนำมาเลี้ยงในอุตสาหกรรมโคเนื้อในประเทศไทย

เนื้อโคขุนเคยูบีฟ อยู่ภายใต้การควบคุมการผลิตจากสหกรณ์โคเนื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยกำแพงแสน จำกัด ตั้งแต่การขุนโค โดยเราจะคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์(Animal Welfare)เป็นสำคัญ การนำโคขุนมาแปรสภาพที่โรงแปรสภาพที่ได้มาตรฐาน การตัดแต่งที่ถูกสุขอนามัย ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า จะบริโภคเนื้อโคขุนที่มีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย ปนเปื้อน โดยเฉพาะสารเร่งเนื้อแดง และมีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย โดยจะมีการควบคุมอุณหภูมิตอลดขั้นตอนการผลิต การขนส่ง จนถึงมือผู้บริโภค

ปัจจุบันสหกรณ์โคเนื้อฯ ได้พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับเนื้อโคขุนทุกชิ้น ให้สามารถสืบย้อนกลับไปยังฟาร์มที่ผลิตโคขุน ผู้บริโภคจะสามารถทราบถึงประวัติการขุนโค ข้อมูลการแปรสภาพและการตัดแต่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ให้บริโภคเนื้อโคขุนเคยูบีฟได้อย่างมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย