ผลิตภัณฑ์อินทรีย์กับผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษ
“ผลิตภัณฑ์อินทรีย์”กับ”ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษ”ถูกเรียกใช้จนเกิดความสับสนกันบ่อยๆ
วันนี้บองมาร์เช่จะมาขออธิบายถึงความแตกต่างของทั้งสองคำนี้ค่ะ

“ผลิตภัณฑ์อินทรีย์” หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน คือไม่ใช้ทั้งปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง สารสังเคราะห์ รวมไปถึงการใช้สารเคมีในการเก็บรักษาผลผลิต และมีมาตรฐานที่เข้มงวดที่เกษตกรต้องปฏิบัติตาม

“ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษ” หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จาการทำเกษตรที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการทำการเกษตร แต่ไม่เก็บเกี่ยวก่อนที่สารพิษดังกล่าวจะถูกชะล้างหรือเสื่อมสลาย โดยรอให้พิษของสารเคมีตกค้างน้อยที่สุด ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จะมีสารพิษตกค้างไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งข้อดีตามที่นักวิชาการสนับสนุนแนวทางนี้ก็คือ พืชผักจะเจริญงอกงามกว่าที่ได้จากการปลูกแบบอินทรีย์

อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการผลิตแบบอินทรีย์ ยังหมายถึงการให้ความสำคัญกับการปลูกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างฟื้นฟูระบบนิเวศ และกลไกของธรรมชาติไปพร้อมกับเรื่องสุขภาพ มิใช่เพียงคำนึงถึงผลผลิตที่อาจมีสารเคมีตกค้างในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ แม้แต่สารจากธรรมชาติที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นไหลแดงหรือโล่ติ๊นที่ใช้กำจัดศัตรูพืช ก็ห้ามใช้เพราะทำให้กุ้งปลาตาย

และกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์ ยังจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ ควบคุมและรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน เช่นสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย(มกท.) หรือในต่างประเทศก็ต้องผ่านมาตรฐานระดับสากล เช่น สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ(IFOAM) ฯลฯ
ซึ่งองค์กรตรวจสอบมาตรฐานนี้ อาจทำให้ผู้บริโภคแน่ใจว่าได้สินค้าที่ได้มาตรฐานจริง แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคก็เป็นอีกแนวทางที่ไม่อาจละเลยได้ เพื่อให้คนปลูกและคนกินรู้จักกัน เคารพซึ่งกันและกัน จนเกิดความรู้สึกประหนึ่งญาติมิตร ดังเช่นวิถีที่เคยมีอยู่ในสังคมไทยโบราณ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณร้านSalada, ร้านอาหารขึ้นชื่อของบองมาร์เช่ที่ใช้วัตถุดิบแบบผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพดีส่งตรงจากไร่ได้มาตรฐานที่ช่วยเอื้อเฟื้อข้อมูลมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
https://www.facebook.com/SaladaOrganicKitchen
โทร 080-221-9490

อ้างอิงข้อมูลจาก
1) นิตยสาร ค.คน ฉบับที่ 32 ธันวาคม 53 บริษัททีวีบูรพาจำกัด
2) หนังสือเกษตรธรรมชาติประยุกต์ : แนวคิดหลักการเทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย อาณัฐ ตันโช พิมพ์ครั้งที่2